MDR
Medical Device Regulation

Szukaj

§  1. Przedmiot Regulaminu

 1. Podmiotem administrującym i zarządzającym stroną internetową www.esb-legal.pl jest esb Justyna Matuszak-Leśny , Kancelaria Radcy Prawnego, z siedzibą w Warszawie (03-317), ul.Wrzesińska 12 lok. 27, NIP: 5242555359, REGON: 221884976 (dalej „esb”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej.

§  2. Definicje

 1. Wszelkie pojęcia pisane z wielkiej litery, użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.esb-legal.pl, administrowana i zarządzana przez esb;
  3. Usługi – usługi świadczone przez esb drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, tj. usługa udostępniania użytkownikom Strony internetowej i Usługa Formularza kontaktowego;
  4. Usługa Formularza kontaktowego – polega na możliwości przesłania przez użytkownika wiadomości do esb za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej.

§  3. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej, rodzaj i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących świadczenia Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich użytkowników.
 3. Niezależnie od wskazanej powyżej zasady nieodpłatności korzystania z Usług, użytkownik w przypadku korzystania z Usług, ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci użytkownika.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania w ramach korzystania z Usług treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 6. Materiały zawarte na Stronie internetowej, a w szczególności obrazy, grafiki, treści, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego (poza wykorzystaniem w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa).
 7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usług.
 8. W związku z świadczeniem Usług, esb ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
 9. Na Stronie internetowej mogą być publikowane bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

§  4. Wymagania techniczne

 1. Dla prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową, np.:
  1. Mozilla Firefox;
  2. Microsoft Internet Explorer;
  3. Opera;
  4. Google Chrome;
  5. Safari.

§  5. Warunki korzystania z Usługi Formularz kontaktowy

 1. Usługa Formularz kontaktowy jest dobrowolna i bezpłatna dla wszystkich użytkowników.
 2. Korzystanie z Usługi Formularz kontaktowy wymaga zaakceptowania Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu użytkownik nie ma możliwości wysłania wiadomości do esb ani otrzymania od esb odpowiedzi.
 3. W celu skorzystania z Usługi Formularz kontaktowy i wysłania wiadomości do esb, użytkownik wypełnia pola formularza kontaktowego oznaczone gwiazdką (pola wymagane do wypełnienia), akceptuje Regulamin oraz klika w pole „Wyślij”.
 4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 5.2 oraz § 5.3 Regulaminu, w chwili kliknięcia w pole „Wyślij” dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego.
 5. Po spełnieniu warunków, o których mowa w § 5.2 oraz § 5.3 Regulaminu, esb kontaktuje się z użytkownikiem w związku z wiadomością wysłaną przez użytkownika.

§  6. Pliki cookies

 1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, telefonie, tablecie) użytkownika korzystającego ze Strony internetowej.
 3. esb wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies w celu umożliwienia prawidłowego działania Strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze Strony internetowej przez użytkowników.
 4. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Istnieje możliwość zmiany warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w szczególności można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć funkcję zapisywania plików cookies (patrz § 4.6).
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez esb (plików, które nie zawierają danych osobowych) – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody możliwa jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies (patrz § 4.6).
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, w szczególności informacje takie można znaleźć pod adresem:
  1. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl dla wyszukiwarki internetowej Google Chrome
  2. https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek dla wyszukiwarki internetowej Mozilla Firefox
  3. https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer dla wyszukiwarki internetowej Microsoft Internet Explorer
  4. https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL dla wyszukiwarki internetowej Safari

§  7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez esb są uregulowane w Polityce prywatności.

§  8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje w zakresie korzystania z Usług mogą być zgłaszane do esb na adres e-mail:
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest esb.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi czternaście (14) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez użytkownika lub inny sposób przez niego wskazany.

§  9. Zmiany Regulaminu

 1. esb może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiany warunków korzystania z Usługi, niepogarszającej sytuacji użytkownika w porównaniu do dotychczasowej;
  2. konieczność aktualizacji danych esb wskazanych w Regulaminie;
  3. zmiany sposobu korzystania z Usługi związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
  4. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez esb lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki esb i użytkownika lub wydanie wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez esb, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki esb oraz użytkownika;
  5. zmiany sposobu funkcjonowania Usługi, wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
 2. esb zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując nową wersję Regulaminu na Stronie internetowej, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu.
 3. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi w każdym czasie, jeśli nie akceptuje treści nowej wersji Regulaminu.

§  10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 2. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie esb.
 3. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem ze Strony internetowej rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między esb w użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z esb, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem - http://ec.europa.eu/consumers/odr/).