MDR
Medical Device Regulation

Szukaj

I. O Polityce prywatności

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”), niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez eIsIb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie (03-317),  Wrzesińska 12 lok. 27, NIP: 5242555359, REGON: 221884976 (dalej „esb”).

II. Informacje ogólne – Przetwarzanie danych osobowych przez esb

 1. Polityka prywatności odnosi się do przetwarzania przez esb danych osobowych następujących kategorii osób:
  1. klientów esb będących osobami fizycznymi (w tym przedsiębiorców), na których rzecz esb świadczy usługi prawnicze (dalej „Klienci”);
  2. kontrahentów esb będących osobami fizycznymi (dalej „Kontrahenci”);
  3. osób reprezentujących, pracowników i współpracowników Klientów (oraz klientów nie będących osobami fizycznymi) oraz Kontrahentów (oraz kontrahentów nie będących osobami fizycznymi) (dalej „Przedstawiciele”);
  4. osób kontaktujących się z esb lub z którymi esb kontaktuje się, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji.
 2. Administratorem danych osobowych jest esb.
 3. Kontakt z esb jest możliwy:
  1. listownie na adres: esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, z siedzibą w Warszawie (03-317),  Wrzesińska 12 lok. 27
  2. elektronicznie na adres:
  3. telefonicznie pod numerem: +48 22 401 06 13.
 1. Wobec osób, których dane osobowe przetwarza esb, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez esb mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom esb, dostawcom usług IT, hostingodawcom oraz innym dostawcom usług na podstawie stosownej umowy powierzenia. Podmiotom tym zostaną ujawnione tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy łączącej esb z takim podmiotem.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez esb mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 4. esb nie zamierza przekazywać danych osobowych, które przetwarza, do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowych.

III. Dane osobowe Klientów

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonywania pomiędzy Klientem a esb umowy o świadczenie usług prawniczych:
   • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych osobowych dotyczących zdrowia) – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
   • w zakresie pozostałych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na esb, a wynikających z przepisów regulujących prowadzenie postępowań przed sądami i organami administracji, a w szczególności przepisów kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania administracyjnego;
  2. ochrony żywotnych interesów Klientów lub innej osoby fizycznej:
   • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
   • w zakresie pozostałych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  3. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na esb, a wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Klientem a esb:
   • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
   • w zakresie pozostałych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez esb, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług prawniczych (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt. 9) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes esb) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 4. Później esb będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

IV. Dane osobowe Kontrahentów

 1. Dane osobowe Kontrahentów są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonywania pomiędzy Kontrahentem a esb umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na esb, a wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Kontrahentem a esb – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez esb, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 2. Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt. 13) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes esb) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 4. Później esb będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

V. Dane osobowe Przedstawicieli

 1. Dane osobowe Przedstawicieli pochodzą z następujących źródeł:
  1. dane osobowe osób reprezentujących klientów lub kontrahentów esb są udostępniane esb odpowiednio przez klienta lub kontrahenta esb, którego dana osoba reprezentuje, lub są podawane esb bezpośrednio przez daną osobę reprezentującą;
  2. dane osobowe pracowników i współpracowników klientów esb oraz kontrahentów esb są udostępniane esb odpowiednio przez klienta lub kontrahenta, który jest podmiotem zatrudniającym taką osobę, lub są podawane esb bezpośrednio przez danego pracownika lub współpracownika klienta lub kontrahenta;
   • esb otrzymuje te dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem umowy łączącej odpowiednio klienta lub kontrahenta z esb, w szczególności w celu wskazania osób zawierających umowę w imieniu i na rzecz klienta lub kontrahenta lub w celu podania osób upoważnionych do kontaktu w związku z wykonywaniem takiej umowy.
 2. esb będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  1. osób reprezentujących klientów oraz kontrahentów – dane identyfikacyjne (tj. imiona, nazwiska, nazwa podmiotu, który reprezentuje dana osoba, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji), dane dotyczące udzielonego umocowania (tj. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania);
  2. pracowników i współpracowników klientów oraz kontrahentów – dane identyfikacyjne (tj. imiona, nazwiska, nazwa podmiotu zatrudniającego daną osobę, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi zajmuje się dana osoba), dane kontaktowe (tj. numer służbowego telefonu, email).
 1. Dane osobowe Przedstawicieli są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonywania pomiędzy odpowiednio klientem lub kontrahentem a esb umowy, a w szczególności weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę z esb w imieniu klienta lub kontrahenta oraz kontaktu z osobami wskazanymi w takiej umowie jako osoby kontaktowe w związku z wykonywaniem tejże umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez esb oraz odpowiednio przez klienta lub kontrahenta, którym jest umożliwienie esb oraz odpowiednio klientowi lub kontrahentowi sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie esb weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę z esb w imieniu klienta lub kontrahenta;
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy odpowiednio klientem lub kontrahentem a esb – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez esb, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej pomiędzy esb oraz odpowiednio klientem lub kontrahentem.
 3. Później esb będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z powyższą umową.

VI. Dane osobowe osób kontaktujących się z esb lub z którymi esb kontaktuje się

 1. Dane osobowe osób, które kontaktują się z esb lub z którymi esb kontaktuje się, za pomocą jakiegokolwiek kanału komunikacji (np. telefonicznie czy mailowo) są przetwarzane w celu:
  1. komunikacji z tą osobą w związku zainicjowanym przez taką osobę kontaktem z esb, a w szczególności odpowiedzi na zadane pytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez esb, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z esb, a w szczególności udzielenie odpowiedzi na zadane esb pytanie;
  2. nawiązania współpracy z podmiotem, który dana osoba reprezentuje lub z którym współpracuje – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez esb, którym jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy podmiotem danych osobowych (lub podmiotem, który dana osoba reprezentuje) a esb – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez esb, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 2. Podanie danych osobowych przez osobę, która kontaktuje się z esb jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu lub adresu email jest niezbędne do skontaktowania się przez esb z daną osobą, w tym udzielenia odpowiedzi przez esb na zadane pytanie (niepodanie tych danych osobowych skutkuje niemożliwością skontaktowania się przez esb z daną osobą, w tym udzielenia odpowiedzi przez esb na zadane pytanie).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt. 22) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 4. Później esb będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VII. Postanowienia wspólne – Prawa osób, których dane są przetwarzane przez esb

 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez esb, przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo żądania ich sprostowania;
  3. prawo żądania ich usunięcia;
  4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od esb danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą może żądać od esb przesłania swoich danych osobowych, które dostarczyła esb, innemu administratorowi;
  6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu esb, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
 2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z esb, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt II ppkt 4).
 3. Nadto, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

VII. Zmiana Polityki Prywatności

 1. esb jest uprawniona do zmiany Polityki Prywatności, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
  1. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez esb;
  2. potrzeba dostosowania treści Polityki Prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce Prywatności;
  3. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.esb-legal.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
  4. zmiana warunków korzystania ze strony internetowej www.esb-legal.pl, niepogarszająca sytuacji osób korzystających ze strony internetowej www.esb-legal.pl w porównaniu do dotychczasowych;
  5. konieczność aktualizacji informacji wskazanych w Polityce Prywatności.